Všeobecné podmínky pro poskytování prohlídek a jiných služeb cestovního ruchu

Těmito smluvními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem při poskytování prohlídek a jiných služeb cestovního ruchu, není-li dohodnuto jinak.

 1. Definice pojmů
 2. Poskytovatel:
  Cestovní agentura PREMIANT CITY TOUR s.r.o., Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26726815, DIČ: CZ26726815, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 89876, e-mail: info@premiant.cz, telefon/fax: +420 224946922, hotline: +420 606 600 123

  Zákazník:
  Zákazníkem je subjekt, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o poskytnutí prohlídky nebo jiných služeb cestovního ruchu.

  Prohlídka:
  Prohlídkou se rozumí průvodcovské služby včetně k tomu nezbytné dopravy.

  Jiné služby cestovního ruchu:
  Jinými službami cestovního ruchu jsou všechny další jednotlivé služby cestovního ruchu kromě prohlídky a takové kombinace služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenou cestovní službou.

 3. Vznik smlouvy
  1. Poskytovatel se zabývá poskytováním prohlídek a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen „služby“).
  2. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva”) je uzavřena:
   • u nabídek umístěných na webu poskytovatele platným ukončením online procesu rezervace. Uzavření smlouvy poskytovatel zákazníkovi potvrdí zasláním zprávy na jeho kontaktní email;
   • u nabídek na míru vytvoří poskytovatel na základě poptávky zákazníka konkrétní nabídku, kterou zašle zákazníkovi na jeho kontaktní email a smlouva je následně uzavřena v okamžiku, kdy zákazník jasně vyjádří vůli odebrat od poskytovatele v nabídce vymezené služby.
 4. Cena služeb a platební podmínky
  1. Cena služeb v CZK je uvedena na webu. Děti do 2 let mají služby zdarma, do 10 let mají nárok na dětskou cenu a studenti do 26 let mají po předložení platné Isic karty nárok na studentskou cenu. Konečná cena služeb včetně DPH, všech slev nebo příplatků se zákazníkovi zobrazí v průběhu online rezervačního procesu dříve než je uzavřena smlouva. Zákazník má v průběhu rezervačního procesu možnost zvolit některý z uvedených způsobů platby.
  2. U nabídky na míru sdělí poskytovatel zákazníkovi konečnou cenu služeb v rámci nabídky zaslané zákazníkovi na jeho kontaktní email. Není-li dohodnuto jinak, po uzavření smlouvy zašle poskytovatel zákazníkovi na jeho kontaktní email zálohovou fakturu. Faktura je splatná do 14 dní od jejího doručení zákazníkovi. Konečná faktura je zákazníkovi zaslána po uskutečnění služby.
  3. Při mezinárodním bankovním převodu peněz je cena služeb považována za uhrazenou, až když je na účet poskytovatele připsána celá účtovaná částka. Zákazník je povinen nastavit parametry platebního styku tak, aby při převodu nedošlo ke snížení částky. Poskytovatel na požádání sdělí zákazníkovi částku k platbě přepočtenou do zákazníkem zvolené měny. Stejná pravidla musí při platbě zákazníkovi dodržet i poskytovatel.
 5. Vlastnosti služeb
 6. Není-li ujednáno jinak, platí pro služby tato pravidla:
  1. Vyzvednutí na recepci nebo concierge většiny 3, 4 a 5 hvězdičkových hotelů v Praze (s výjimkou hotelů na letišti Praha) je k dispozici pro všechny tour zdarma (s výjimkou tour 7A, 8A, Hop On –Hop Off).
  2. Vyzvednutí v hotelu není součástí prohlídky a není zahrnuto v délce trvání prohlídky.
  3. Dohodnutý čas a místo vyzvednutí musí být respektováno. Zmeškaný pick-up způsobený porušením podmínek vyzvednutí není důvodem k vrácení peněz.
  4. Hodina odjezdu prohlídky není identická s hodinou vyzvednutí v hotelu zákazníka.
  5. Určený čas vyzvednutí v hotelu závisí na dopravní situaci v Praze a poloze hotelu. Možné zpoždění vyzvednutí v hotelu není důvodem k refundaci.
  6. Zákazníci ubytovaní v pěší vzdálenosti od odjezdového místa budou vyzvednuti v hotelu zaměstnancem poskytovatele, který zákazníky doprovodí na odjezdové místo pěšky.
  7. Odvoz zpět do hotelu (s výjimkou hotelů na letišti Praha) je zdarma u některých večerních prohlídek a celodenních výletů (tour 8, 9, 10, 14 a 19). Všechny speciální požadavky na odvoz zpět do místa ubytování musí být vzneseny před začátkem prohlídek.
  8. Prohlídky končí v centru Prahy.
  9. Všechny prohlídky jsou garantovány v anglickém jazyce, další jazyky (němčina, francouzština, ruština, italština a španělština) je možné zajistit na vyžádání.
  10. Výklad ke všem okružním jízdám, plavbám a výletům s živým průvodcem je veden vždy dvojjazyčně (s výjimkou tour T4, která je garantována jednojazyčně).
 7. Storno podmínky
  1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez povinnosti platit storno poplatek do 24 hodin před začátkem poskytnutí služby. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.
  2. Při pozdějším odstoupení od smlouvy je účtováno storno ve výši 100% ceny služby.
  3. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a poskytovatel účtuje storno ve výši 100% ceny služby.
 8. Změna a zrušení poskytnutí služby
  1. Změny v programu a cenách služeb z důvodů nečekaných změn v otevíracích dobách navštěvovaných objektů či dopravních omezení jsou vyhrazeny.
  2. V případě, že není možné službu poskytnout, a to zejména z důvodu vyšší moci, zruší poskytovatel poskytnutí služby, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně zákazníka a vrátí mu již zaplacenou částku v celkové výši ve lhůtě 14 dnů od zrušení.
  3. Obdobně se postupuje v případě, že zákazník službu zaplatil před tím, než mu byla ze strany poskytovatele potvrzena a služba mu nebyla poskytnuta.
 9. Postoupení práv a povinností
 10. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu na třetí osobu.
 11. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinen se po celou dobu poskytování služby neoddělovat od skupiny a dbát pokynů svého průvodce. Oddělení se od skupiny a případné přerušení čerpání služby není důvodem k refundaci platby.
  2. Zákazník je povinen si počínat tak, aby předcházel zapomenutí osobních věcí v autobusech, na lodích či v navštěvovaných objektech. Poskytovatel za tyto věci nenese odpovědnost.
 12. Reklamační řád
  1. Má-li poskytnutá služba vady, je zákazník povinen vadu poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po skončení čerpání služeb za přítomnosti průvodce a zástupce poskytovatele u pokladny kanceláře.
  2. Přijetí reklamace je poskytovatel povinen zákazníkovi písemně potvrdit. O oprávněnosti reklamace a o nárocích zákazníka z přijaté reklamace rozhodne poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů a své rozhodnutí zašle zákazníkovi na jeho kontaktní email.
 13. Ochrana osobních údajů
  1. Zákazník je srozuměn s tím, že poskytovatel je oprávněn pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu smlouvy (v případě potřeby zajišťování vybraných služeb fotokopie cestovního dokladu), bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích.
  2. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese poskytovatele nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@premiant.cz.
  3. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
  4. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
   1. Požadovat od poskytovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
   2. Požadovat, aby poskytovatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud
    1. zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
    2. zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
    3. poskytovatel již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
    4. zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
   3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
   4. Získat od poskytovatele kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je poskytovatel povinen mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
    1. účel zpracování;
    2. kategorie osobních údajů, které zpracovává,
    3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
    4. plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
    5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
    6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
    7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
   5. Získat své osobní údaje, které poskytovatel zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud
    1. je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
    2. zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá poskytovatel osobní údaje zákazníka jinému správci.
 14. Závěrečná ustanovení
  1. Ostatní, těmito všeobecnými smluvními podmínkami neupravené záležitosti, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Případné spory vyplývající ze smlouvy je zákazník oprávně řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
  3. K řešení vzniklého sporu může zákazník využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
  4. Rozhodným právem pro případné spory je české právo a příslušné jsou soudy ČR.
  5. V případě rozporu jazykových verzí těchto podmínek je rozhodující česká verze.
Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné pro smlouvy uzavřené od 1. 9. 2018