Zásady ochrany osobních údajů

Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás společnost PREMIANT CITY TOUR s.r.o., se sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26726815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 89876 (dále jen jako "PREMIANT") dovolují informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 1. Kdo spravuje moje osobní údaje? Pokud jste zákazníkem PREMIANT, osobou navštěvující webové stránky PREMIANT, osobou v mailingové databázi PREMIANT a nebo jinak jednáte s PREMIANT (např. v souvislosti s poskytováním průvodcovských služeb pro společnost PREMIANT), je správcem Vašich osobních údajů PREMIANT.
 2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat? PREMIANT jako správce můžete kontaktovat na adrese
  PREMIANT CITY TOUR s.r.o.
  Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 946 922
  E-mail: info@premiant.cz
 3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů PREMIANT? Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.
 4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na PREMIANT ve věci ochrany osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.
 5. Z jakého důvodu zpracovává PREMIANT moje osobní údaje? Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet vstupenku na některou z našich tůr).
  Z Vašich osobních údajů zpracováváme také IP adresu zařízení, ze kterého jste provedli objednávku.
  Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely ke sledování návštěvnosti našich stránek.
 6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty? Osobní údaje o svých zákaznících, respektive zpravidla pouze o vedoucím skupiny, sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s konkrétními průvodci, autodopravci, lodními dopravci a jinými dodavateli, a to pro účely plnění smlouvy.
  Osobní údaje jsou přístupné také společnosti Prague Inspiration, s.r.o., která nám poskytuje internetový objednávkový portál, se kterým máme uzavřené smlouvy dle příslušných ustanovení GDPR.
  Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na cloudech na serverech v EU. Tyto služby nám dodává externí dodavatel INTERNET CZ, a.s., se kterým máme uzavřené smlouvy dle příslušných ustanovení GDPR, a které k těmto datům nemají fyzický přístup.
  K Vašim osobním údajům může mít také přístup poskytovatel našich IT služeb.
 7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí? Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.
 8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje. V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování
 10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe? Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.
 12. Jak mám tuto žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.
 13. Do kdy mi PREMIANT poskytne odpověď? Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.
 14. Kolik stojí tato žádost? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).
 15. Dal jsem PREMIANT souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků obvykle nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.