Smluvní přepravní podmínky osobní lodní dopravy City Moorings a.s.

  1. Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na lodi a při vystupování dodržovat ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek pro plavbu. Jsou povinny uposlechnout pokyny členů posádky, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby. Plavby jsou realizovány výhradně na plavidle CLASSIC RIVER. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit plavidlo v případě provozních potřeb.
  2. Právo na přepravu má cestující s platnou jízdenkou, a to pouze tehdy, pokud není loď plně obsazena. O obsazenosti lodi rozhoduje kapitán. Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 15 let je zakázaná. Osoby, které porušují Smluvní přepravní podmínky pro plavbu, jsou povinny na nejbližší zastávce loď opustit, a to bez náhrady již zaplaceného jízdného nebo smluvní pokuty.
  3. Po dobu pobytu na lodi a při výstupu z lodního zařízení na břeh je každý cestující povinen mít u sebe platnou jízdenku. Na výzvu kontrolního orgánu nebo posádky lodi je povinen ji předložit ke kontrole. Cestující se slevou nebo osoba cestující podle tarifu zdarma předkládá s jízdenkou doklad na slevu nebo na plavbu zdarma. Kontrolním orgánem je zaměstnanec dopravce. Cestující bez platné jízdenky je povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu ve výši pětinásobku základního jízdného.
  4. Trasa plavby může být změněna na základně plavebních podmínek (silný vítr, vysoký vodní stav, nepropustnost plavební komory, poruchy na vodní cestě). O změně plavby rozhoduje kapitán plavidla.
  5. Cestující jsou povinni zakoupit si jízdenku nejpozději při vstupu do lodi. Tarif lodní dopravy je vyvěšen na internetových stránkách, přístavištích a na prodejních stáncích společnosti, případně u smluvních partnerů. Cestující s právem na slevu nebo na přepravu zdarma je povinen předložit pokladníkovi doklad o tomto právu a odebrat si jízdenku. V případě pronájmu celého plavidla je rozsah služeb a trasa plavby definována vždy konkrétní objednávkou.
  6. Přeprava zavazadel, psů a jízdních kol je možná podle okamžitých provozních podmínek. Je zakázáno vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin, topných plynů, výbušnin, pyrotechniky na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Zavazadlo o hmotnosti nad 50 kg je zakázáno přepravovat. Schválení přepravy zavazadel, psů a jízdních kol jev pravomoci kapitána lodi.
  7. Ve vnitřních prostorách lodi platí zákaz kouření. Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze na částech paluby a v prostorách lodi, které jsou pro ně vyhrazeny. Vstupovat do kormidelny, strojovny a do služebních prostor lodi je zakázáno! Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou. Osoby, které i přes upozornění posádkou poruší toto ustanovení, budou vyloučeny z přepravy.
  8. Každý cestující je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zranění účastníků plavby, požáru na plavidle. Pokud dojde ke zranění cestujících jsou všichni účastníci plavby povinni poskytnout první pomoc. Plavidlo je vybaveno lékárničkou a zařízením AED. O případném zranění kapitán sepíše záznam a zajistí zavolání lékařské pomoci. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné situace je každý účastník plavby povinen uposlechnout pokyny posádky a řídit se jimi. Na plavidle je pro mimořádné situace zpravovaný bezpečnostní plán, se kterým jsou povinni se cestující seznámit.
  9. Zpoždění nebo nekonání pravidelné jízdy není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného, pokud plavbu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce a není-li zároveň možno použít jiný spoj. Dopravce neodpovídá za škodu na zavazadlech a osobních věcech cestujících, za nepřímou či následnou škodu ani za ušlý zisk.

Tyto Smluvní přepravní podmínky pro plavbu jsou zveřejněny v sídle dopravce, na lodích a na webových stránkách: www.premiant.cz

Výše storno poplatků:

  • 24 hodin a méně před začátkem čerpání služby 100 % z celkové ceny služby